Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Vad är flernivåstyre?

Tue, 07/10/2014 - 14:12 -- Coopenergy

Flernivåstyre är ett begrepp som lanserades av Europeiska regionkommittén 2009. Det speglar Europeiska kommissionens strävan att ”bygga Europa i partnerskap” och få till stånd en mer inkluderande europeisk beslutsprocess.

En central del av detta är insikten att politik, åtgärder och strategier kan genomföras effektivare om vi samarbetar. Den enklaste formen av flernivåstyre är samarbete mellan olika förvaltningsnivåer för ett effektivare genomförande av politiken.  

“Flernivåstyre innebär samordnade insatser från EU, medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna grundade på partnerskap i syfte att utforma och genomföra EU:s politik. Flernivåstyre innebär att ansvaret delas mellan de olika berörda myndighetsnivåerna ...” Regionkommitténs vitbok, 2009. Vill du veta mer? Läs Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IR0089&from=ENlegal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELE:52009IR0089&from=EN

2.1 Hur kan flernivåstyre bidra till en hållbar energiplanering?

Europeiska kommissionens klimat- och energipaket ”20-20-20” antogs 2008 och innebar att EU åtog sig att öka andelen förbrukad energi från förnybara källor till 20 %, minska växthusgasutsläppen med 20 % och öka energieffektiviteten med 20 % – allt senast 2020. Lokala och regionala myndigheter gavs ansvar för att bidra till målen genom att fastställa sina egna lokala mål och strategier.

Sedan 2008 har mer än 5 000 lokala och regionala myndigheter åtagit sig att anta åtgärdsplaner för hållbar energi (Sustainable Energy Action Plans – SEAP) genom att underteckna Borgmästaravtalet (CoM). Andra har upprättat antingen frivilliga eller obligatoriska energistrategier eller handlingsplaner.

I och med att samverkan mellan olika förvaltningsnivåer har blivit vanligare har det uppstått problem med den övergripande helhetssynen. Flernivåstyre syftar till att hjälpa myndigheter att öka samstämmigheten.                          

Vill du veta mer? Borgmästaravtalet är det främsta europeiska initiativet för samverkan mellan lokala och regionala myndigheter med sikte på att nå och till och med överträffa EU:s 20-20-20-mål. Läs mer om Borgmästaravtalet på. http://www.borgmastaravtalet.eu/index_sv.html