Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Czym jest project ?

COOPENERGY  jest  trzyletnim projektem finansowanego ze środków europejskich (współfinansowanym przez Program Inteligentna Energia dla Europy), którego celem jest pomoc regionalnym (województwo) i lokalnym władzom  w opracowaniu wspólnych planów działania przy użyciu tzw. umów dotyczących wielopoziomowego zarządzania. Umowy te mogą  odnosić się zarówno do nieformalnych spotkań jak i bardziej solidnych partnerstw  a  nawet przyjąć  postać  protokołów ustaleń (MoU) i sprawią, że  władze regionalne i lokalne będą współpracowały  ze sobą dla osiągnięcia celu UE 20/20/20.

Dzięki opracowaniu i realizacji planów działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) w ramach partnerstwa, władze publiczne mogą uniknąć powielania działań, ograniczyć działania nieefektywne i dzielić zasoby lepiej, skutecznie pomagając swoim mieszkańcom i społeczności przejść do poziomu społeczeństwa niskoemisyjnego i niskoemisyjnej gospodarki.

Cele szczegółowe projektu to:

 • identyfikacja i uczenie się na dobrych praktykach innych, którzy z powodzeniem współpracowali w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego - Interaktywna Baza dobrych praktyk będzie tworzona na przykładach pochodzących z całej Europy
 • rozwój i testowanie lokalnych porozumień wielopoziomowego zarządzania pokaże, jak władze publiczne mogą współpracować w partnerstwie, aby osiągnąć planowane wyniki
 • wdrażanie i ocena wspólnych działań oraz rozwiązań w celu demonstracji efektów
 • dzielenie się doświadczeniem i transfer wiedzy w ramach partnerstwa w całej Europe
 • wspieranie kluczowych europejskich polityk i inicjatyw (takich jak Porozumienie Burmistrzów), które mogą pomóc władzom publicznym w planowaniu zrównoważonych projektów energetycznych i działań w ramach partnerstwa

Korzyści

COOPENERGY zapewni wsparcie dla wdrażania lokalnych planów działania na rzecz zrównoważonej energii, które będzie obejmować:  mechanizmy finansowe, modelowanie i monitorowanie techniczne, odpowiednie do warunków procedury użytkowania gruntów, zarządzanie łańcuchem dostaw,  programy podnoszenia świadomości.

Naszym celem jest pomoc  władzom regionalnym w efektywnej pracy z władzami lokalnymi   i interesariuszami, wzmacniając ich znaczenie w planowaniu zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Efekty projektu:

 • baza dobrych praktyk, opisująca przykłady modelowej współpracy władz regionalnych i lokalnych w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego
 • Przewodnik dla władz publicznych pomagający w efektywnej współpracy w planowaniu zrównoważonego rozwoju energetycznego, zawierający wytyczne w zakresie wdrażania dobrych praktyk i wywiady z decydentami z całej Europy
 • interaktywna sieć współpracy, umożliwiająca bezpośredni kontakt i pozyskanie wiedzy od innych, posiadających doświadczenie i pracujących z narzędziami planowania zrównoważonego rozwoju energetycznego
 • imprezy tematyczne szkolenia i fora

Co to oznacza dla Ciebie?

COOPENERGY ma pomóc regionalnym władzom publicznym  w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem  w pracy z lokalnymi władzami w ich regionie w opracowywaniu i realizacji zrównoważonych planów działania w zakresie energii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad partnerstwa. Zapisując się na naszej stronie internetowej i aktywując się w ramach platformy współpracy można skorzystać z wyjątkowej szansy  wykorzystania  forum dyskusyjnego, przewodnika jak pracować razem i biblioteki przykładów dobrych praktyk.

W narzędziach tych będzie można znaleźć wiele informacji na temat:

 • efektywności energetycznej
 • produkcji energii odnawialnej
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • dostosowania klimatu
 • zrównoważonego transportu i mobilności
 • opracowania zrównoważonych planów energetycznych
 • wdrażania wspólnych mechanizmów finansowych
 • wprowadzenia do modelowania / monitorowania / planowania narzędzi
 • zaangażowania zainteresowanych stron w opracowanie i wdrażanie planów energetycznych

Jest to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się i zdobywać wiedzę od innych regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej w całej Unii Europejskiej, jak efektywnie planować i uruchamiać w ramach partnerstwa, w swoim regionie projekty energetyczne bazujące na zasadach zrównoważonego planowania energetycznego.