Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Energetická Agentura Zlínského Kraje (EAZK)

EAZK logoEnergetická agentura Zlínského kraje byla založena Zlínským krajem v roce 2006 za účelem efektivní implementace energetické politiky kraje, energetického plánování, podpory OZE a energetické efektivity. Jedním z jejích cílů je podporovat implementaci Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji, který si klade za cíl snížit znečištění ovzduší v kraji. Naším úkolem je inovovat a realizovat opatření k dosažení tohoto cíle.

Podívejte se na naše video jakým způsobem jsme spolupracovali v energetickém plánování prostřednictvím projektu Coopenergy (pouze v angličtině): 

Webové stránky Coopenergy nejsou přidruženy, sponzorovány ani podporovány prostřednictvím Prezi.

Proč se zabýváme COOPENERGY

Naším cílem je revidovat regionální Akční plán pro udržitelné využití energie (SEAP), který byl vytvořen v roce 2009 a rozvíjet víceúrovňovou procesy řízení s využitím zkušeností získaných při spolupráci s partnery projektu COOPENERGY. Chceme také definovat finanční mechanismy, které budou nezbytné pro podporu rozvoje regionálních energeticky udržitelných plánů.

Budeme sdílet naše zkušenosti s přípravou a prováděním místních a regionálních Akčních plánů (SEAP) a regionálního energetického managementu.

Čeho chceme dosáhnout v COOPENERGY

Naším cílem je spolupráce s partnery COOPENERGY za účelem posílení spolupráce mezi místními a regionálními orgány s cílem vytvořit účinnější modely procesů řízení při provádění regionálních i místních Akčních plánů (SEAPs).

Chceme také spolupracovat s evropskými partnery, rozvíjet a sdílet příklady dobré praxe zaměřené na vypracování udržitelného energetického plánování pro místní a regionální orgány.

Sešla se nová pracovní skupina zaměřená na oblast energetikyImage of Energy group

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dne 19. prosince 2013 zasedala nově založená pracovní skupina složená z expertů v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, životního prostředí a zástupců municipalit. Hlavním úkolem skupiny je dojednat spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem v oblasti soustav centrálního zásobování teplem, zvyšování energetické efektivity ve využívání zdrojů tepla a zlepšení tepelně-technických vlastností budov, hledání možností efektivního využití obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské i veřejné sféře a hlavně domácnostech a projednání Územní energetické koncepce Zlínského kraje, která stanoví pilíře rozvoje kraje na dalších 20 let.

Aktivity skupiny budou realizované v rámci  mezinárodního projektu COOPENERGY, který pro Zlínský kraj  administruje Energetická agentura Zlínského kraje. Skupina, kterou řídí statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd, bude pracovat nejen na konzultaci strategických dokumentů a vizí Zlínského kraje, ale hlavně bude řešit současné místní problémy a úzkou spoluprací všech subjektů se bude snažit eliminovat veškeré negativní vlivy v oblasti energetiky, stavebnictví a životního prostředí, a to tak aby se nám všem na území celého kraje žilo co nejlépe.

Více informací o projektu naleznete zde: http://www.eazk.cz/rubrika/coopenergy/nebo www.coopenergy.cz

Setkání pracovní skupiny v Holešově s paní ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje ke společným aktivitám projektu COOPENERGY

Dne 15. 1. 2014 se uskutečnilo na MěÚ v Holešově setkání s ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje (EAZK) Ing. Miroslavou Knotkovou. Společného jednání se účastnili představitelé města a zástupci příslušných odborů. V úvodu seznámila přítomné s hlavním předmětem činnosti EAZK.Working group meeting in Holešov

EAZK, o.p.s. realizuje vlastní projekty podporované z EU a tématicky je vybírá, tak aby odpovídaly potřebám regionu, a proto může pracovat pro všechny města, obce a subjekty zdarma na území Zlínského kraje. Služby agentury jsou zaměřeny na komplexnější projekty kraje, měst, obcí, neziskových subjektů a podnikatelů. Zakladatelem a 100% vlastníkem agentury je Zlínský kraj, který její činnost financuje. Konzultace a doporučení poskytuje pro oblast energetiky i občanům.

EAZK, o.p.s. je založena se záměrem pomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.

Ve druhé části setkání byla představena zástupcům města Holešov představeny možnosti spolupráce na aktualizaci a realizaci Akčního plánu energetiky Zlínského kraje v rámci projektu COOPENERGY. Část přednášky obsahovala zajímavé příklady úspěšných projektů z dosavadní praxe agentury. Schůzka byla zhodnocena jako velmi přínosná a zástupci města Holešov projevily zájem spolupracovat na spiolečných aktivitách projektu Coopenergy jako jsou společné nákupy energie nebo  energetické využívání dosud sládkovaného odpadu na území Zlínského kraje. Město Holešov se k projektu připojilo také formálně podpisem Memoranda o spolupráci (MoC) mezi EAZK a Technickými službami Holešov

Webové stránky Coopenergy nejsou přidruženy, sponzorovány ani podporovány prostřednictvím Prezi.