Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Víceúrovňové řízení v praxi

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

Jakmile jste vytvořili vizi víceúrovňového řízení pro energetické plánování, posledním krokem je jeho zavedení do praxe! Prostřednictvím projektu Coopenergy partneři všech regionů realizuji společné akce mezi regionálními orgány, místními úřady a energetickými agenturami, které vedou k dosažení strategických cílů místních a regionálních energetických plánů. 

Skutečné faktory úspěchu a základy procesu spolupráce byly vytyčeny vytvořenými místními pracovními skupinami. Proces víceúrovňového řízení spojuje regionální a místní orgány, technické a finanční odborníky s potenciálními zainteresovanými subjekty v každém regionu. Model vede k dosažení společných cílů prostřednictvím úspěšného a účinného partnerství.

Rady a tipy: Pro vytvoření účinného modelu víceúrovňového řízení je třeba: •	Vytvořit společný cíl pro místní pracovní skupinu tak, aby byly jasně definovány výhody a závazky zúčastněných orgánů •	Vypracovat akční plán procesu, včetně vymezení odpovědnosti a časového harmonogramu • Pravidelně komunikovat s partnery a aktualizovat informace • Podporovat součinnost a výměnu know-how pro další související iniciativy, kterých se účastní místní pracovní skupina • Zajistit průběžné sledování a vyhodnocování procesu víceúrovňového řízení, aby bylo možné čelit neočekávaným překážkám a najit řešení

Přečtěte si stručný přehled některých aktivit partnerů Coopenergy tykajících se praktických příkladů víceúrovňového řízení:

Logo(Metropolregion) Zasedání zúčastněných stran o průzkumu potenciálu bioenergie. 

Místní pracovní skupina byla vytvořená s cílem provést průzkum využiti potenciálu bioenergie v metropolitním regionu Rhein-Neckar. Hlavním cílem skupiny je upozornit na různé možnosti a způsoby využití organického odpadu. Překonávání předsudků a vysvětlení energetických výrobních postupů tvoří základ budoucího úspěchu. Účast občanů v energetických projektech hraje v tomto případě hlavní roli.

Klíčové výsledky spolupráce: • Vytvoření sítě místních a regionálních orgánů, které zůstanou propojeny i po skončení projektu •	Informace o potenciálu bioenergie pomohou snížit předsudky • Během příštích dvou let je v plánu realizace 4 místních projektů na vytápění • Získané zkušenosti a faktory úspěchu • Zapojení občanů do energetických projektů pomáhá překonávat předsudky   

Logo(Energikontor) Vytvoření místa pro jednání podpoří energetické plánování v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Region Norrbotten (Severní Švédsko) je řídce osídlenou oblasti, většina obci je malá a jsou vzdáleny daleko od sebe. Proto je nezbytné při tvorbě sítě pro výměnu zkušenosti vytvořit místo pro společná jednání. Je to také vhodný způsob jak usnadnit budování důvěry mezi zúčastněnými stranami a zajistit větší soudržnost při energetickém plánování mezi místními a regionálními orgány.

Klíčové výsledky spolupráce: • Vytvoření místní pracovní skupiny (konala se 3 jednání) • Konala se tři regionální klimatická fóraZískané zkušenosti a faktory úspěchu • V řídce osídlených oblastech spolupráce mezi regionálními a místními úřady může být časově i finančně nákladnější •	 Malé obce jsou bezbranné vůči měnícím se rámcovým podmínkám, a proto se jim musí přizpůsobit • Dostupné zdroje nemusí být dostačující k okamžitému dosažení cílů, proto v rámci modelu víceúrovňového řízení je třeba disponovat trpělivostí, vytrvalostí a flexibilitou

Logo (ire) Společný proces zadávání veřejných zakázek a spolupráce v oblasti veřejného osvětlení.

Opatření zaměřená na rekonstrukci systému veřejného osvětlení jsou prioritou téměř všech obci regionu Ligurie a to představuje klíčovou činnost ve všech místních akčních plánech. S cílem podpořit obce v této oblasti IRE SpA začala shromažďovat osvědčené postupy k této problematice a sdílet je prostřednictvím setkání organizovaných Regionálním Řídicím Výborem v rámci iniciativy Paktu starostů a primátorů. IRE SpA také sdílí návrh modelu víceúrovňového řízení při zadávání veřejných zakázek na rekonstrukci veřejného osvětlení a na podporu obcím provádět budoucí renovaci na osvětlení. 

Klíčové výsledky spolupráce: • Prostřednictvím zřízeného Regionálního Řídicího Výboru je přímo zapojeno 45 regionálních a místních orgánů. • Vytvořen návrh modelu společného výběrového řízení při zadávaní veřejných zakázek. Získané zkušenosti a faktory úspěchu: • Vytvořit Regionální Řídící Výbor zahrnující všechny orgány správy související s Paktem starostů a primátorů. • Malé obce (většina v regionu Ligurie) jsou aktivně zapojené do procesu víceúrovňového řízení prostřednictvím volených zástupců.

   Proces společného nákupu energie

Od roku 2007 Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) realizuje proces společného nákupu energie pro organizace, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 2013 EAZK rozšířila tuto činnost také na obce Zlínského kraje. V letech 2013-2015 bylo do procesu společného nákupu energie zapojeno 25 obcí Zlínského kraje, model přinesl úspory nákladů za energie ve výší přibližně 290 000 EUR. Do poloviny roku 2015 proběhlo celkem 9 jednání zaměřených na společný nákup energie. Jednání se zúčastnilo 22 obcí Zlínského kraje. 

Klíčové výsledky spolupráce: • 25 zúčastněných obcí •	Přibližně o 290 000 EUR nižší náklady za energieZískané zkušenosti a faktory úspěchu •	Některé výsledky byly viditelné již po krátkém časovém období •	Je třeba kombinovat obecnou propagaci procesu společných nákupů se specifickým přístupem ke každé obci zvlášť                                            

  Program na podporu rekonstrukcí domů v Kentu       

Partnerství pro udržitelnou energii v Kentu a Medway (KMSEP) společně vytvořilo program „Kent and Medway Warm Homes“, který nabízí dotace na vytápění a zateplení pro obyvatele, zaměřuje se na pomoc lidem s nižšími příjmy, kteří se nacházejí na hranici energetické chudoby. Partnerství KMSEP vzniklo mezi 13 místními orgány, jednou unitární autoritou a klíčovými partnery v otázkách bydlení, obchodu a zdravotnictví.  

Klíčové výsledky spolupráce: • Realizovalo se 450 opatření ve více než 1400 domácnostech • Úspory nákladů obyvatel ve výší 5,5 mil liber a úspora CO2 25000 t • Vytvořeno silné partnerství na místní úrovni, které vede k úspěšné nabídce společného financování – v Kentu bylo z finančních prostředku uvolněno 1,7 mil liber na zajištění podpory. Získané zkušenosti a faktory úspěchu:• Včas vytvořit priority a potřebné činnosti, aby se zajistilo, že všichni klíčoví partneři budou k dispozici • Vyhodnotit očekáváné výsledky a zajistit úspěch pomáhají jednoznačná poselství (odsouhlasená všemi) • Při zapojování obyvatel do procesu používat stávající komunikační kanály a důvěryhodné odborníky • Ponechat dostatek času na konzultace, maximálně zapojit zúčastněné partnery •	S partnery sdílet úspěchy i problémy – vytváří to společný pocit odpovědnosti

Logo AP200. Společný plán na rekonstrukci veřejného osvětlení

Tato akce se zabývá společným plánem na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích (do 200 obyvatel) v Baskicku. V projektu se počítá se spolupráci mezi Národní energetickou agenturou IDAE (zajišťuje dotace na energetické audity), Energetickou agenturou Baskicka EVE (zpracovává energetické audity, působí jako ústřední nákupní subjekt a řídí veškeré potřebné administrativní úkony) a místními orgány (instalace vybavení, bezpečnosti předpisy a energetická účinnost pro osvětlovací zařízení).

Klíčové výsledky spolupráce: • Lepší veřejné osvětlení v 8 obcích Baskicka • Snížení nákladů obcí za energie • Vytváření povědomí mezi obcemi o úsporách energie • V kombinaci s vytvořením pracovní skupiny to vede k prozkoumání nových opatření v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie v městské oblasti. Získané zkušenosti a faktory úspěchu: •	 Vytvořit metodiku o vztazích a interaktivitě mezi různými stranami • I když se jedná o „spolupráci“ a tyto akce byly prospěšné, nedošlo k jejich systematizaci a přijetí regionálními orgány. •	Ve víceúrovňovém řízení se vyhodnocují příspěvky všech zúčastněných stran, to vede k rychlejšímu rozhodování s větší shodou.

Logo Společenství pro udržitelnou energii

Cílem je přezkoumat stávající nástroje pro územní plánování na nižší než regionální úrovní na území Valence Romans Sud regionu Rhone-Alpes (VRSRA), identifikovat překážky, které brání zavedení energetických akčních plánů, navrhnout šetrná klimatická opatření prostřednictvím změn v dokumentech pro územní plánování, vytvořit místní pracovní skupinu, která by spolupracovala s partnery v technických otázkách, přezkoumala podklady pro územní plánování a místní energetické akční plány, odhalila mezery a navrhla možná řešení participativním způsobem. V důsledku toho byly uspořádány dva informační dny o postupech územního plánování šetrných ke klimatu a byl vytvořen průvodce plánovacího procesu určenn pro místní orgány veřejné správy a energetické agentury.

Klíčové výsledky spolupráce: • Realizace doporučení tak, aby vyhovovala potřebám pro územní plánování a budoucím energetickým akčním plánům •	5 orgánů veřejné správy a 3 pracovní skupiny spolupracují na energetickém plánování pro snadnější aplikaci kritérii pro udržitelný rozvoj. Získané zkušenosti a faktory úspěchu: • Je třeba ponechat dostatek času pro úspěšné zapojení místních subjektů ze dvou odlišných oblasti pro plánování (územní a energetické) • Je třeba usnadnit podporu a integrovat plánované úsilí pro místní a regionální rozhodovací pravomoc•	Regulační požadavky o splnění územního a energetického plánování nejsou vždy známé místním činitelům.

Logo Nástroj pro další replikaci

Cílem této společné akce je podpora „Pozitivně Energetického Území“ (TEPOS Biovallée) vedoucí k vypracování finančního nástroje, který by mohl být použit na regionální úrovni jako podpora zavedení projektů pro rekonstrukce soukromého bydlení. Za tímto účelem Regionální rada regionu Rhone-Alpes (RCRA) zahájila školení pro renovační program DOREMI realizovaný na území Biovallée, aby bylo možné stanovit program vratných půjček na rekonstrukci vlastního bydlení, který by mohl být použit i na regionální úrovni.

Klíčové výsledky spolupráce: • Řešením je zavedení mechanismu vratných půjček finančních prostředků na rekonstrukce jednotlivých domů. Získané zkušenosti a faktory úspěchu: • Zajištění pokračování programu i přes změny v oblasti lidských zdrojů a podpory účasti různých zainteresovaných stran, včetně soukromých zúčastněných stran •	Využit předchozí zkušenosti z TEPOS a DOREMi •	Zajištění relevantnosti zvoleného subdodavatele, který by prováděl školení