Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

B. Hodnocení a vylepšení procesu řízení

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

Hodnocení procesu řízení může být užitečné – zejména proto, že ukazatele (například počet účastníků setkání, počet distribuovaných publikací, učiněná či neučiněná rozhodnutí atd.) mohou být nedostatečné pro posouzení řízení.

Procesy řízení musí být přezkoumány jako celky a musí být otevřené a pokročilé. Může se jednat o externí hodnocení, vzájemné hodnocení nebo sebehodnocení. Hodnocení rámce řízení by mělo obsahovat tyto prvky:

 • Zdůvodnění
 • Význam modelu řízení (ve srovnání s jinými procesy víceúrovňového řízení nebo standardními postupy)
 • Strategické umístění
 • Jeho účelnost: předpokládané výstupy z hlediska očekávání a cílů
 • Jeho účinnost s ohledem na vyhrazené zdroje a prostředky (vztah mezi výsledky a finančními zdroji, odbornost, organizace atd.)        
 • Identifikace průběhu akcí

B1. Výhody hodnocení

Hodnocení může přidat hodnotu budoucímu řízení akcí v oblasti změny klimatu a řízení veřejných akcí v širším slova smyslu. Změna klimatu je často oblastí veřejné politiky, kde jsou prováděny experimenty (prostřednictvím zapojení zúčastněných stran, pořádání diskusí, dlouhodobých konzultací integrujících multidimenzionální aspekty a vytváření nových partnerství).

Na hodnocení však může být také pohlíženo restriktivně jako na hodnocení výkonnosti. Je proto důležité jasně sdělit cíle hodnocení a zajistit, aby byli hodnotitelé schopni

vykonávat svou analýzu na všech úrovních organizace (včetně managementu a politických úrovní) i mimo ni.

B2. Sběr dat

Během procesu řízení je třeba provádět sběr dat, potřebných k měření ukazatelů. Sběr dat pro ukazatele týkající se procesu řízení a mobilizace zúčastněných stran bude obecně probíhat na konci projektu nebo po skončení akcí, a to pomocí dotazníků nebo rozhovorů s klíčovými zúčastněnými stranami. Důkladná definice procesu hodnocení v Kroku 2 zajistí sběr všech potřebných dat.

B3. Zlepšení přístupu pro spolupráci

V závislosti na četnosti hodnocení budou ukazatele zpracovány a analyzovány tak, aby v případě potřeby pomohly zlepšit model řízení. Hodnotící komise složená ze skupiny zúčastněných stran by mohla provést analýzu a navrhnout změny. Výsledky všech hodnocení by měly být široce sdělovány.

Příklady dobré praxeRegionální finanční nástroj: SEM Energie Posit'if: Francouzský region Ile-de-France a patnáct dalších partnerů vytvořili projekt SEM Energie Posit'if, který umožňuje zvýšení energetické účinnosti objektů ve společném vlastnictví a objektů sociálního bydlení. S kapitálem ve výši 5,3 mil. EUR také může sloužit jako externí zdroj financování pro energeticky efektivní renovace. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Francie-–-Poloveřejná-společnost-„Energie-POSIT’IF“.pdf

Rady a tipy: JINÝMI SLOVY: Chcete-li uplatňovat zásady řízení:-	Začněte budovat model spolupráce pouze v případě, že je ho skutečně potřeba nebo existuje-li společná vize. Buďte otevření a podporujte přístupy zdola nahoru, naslouchejte svým klíčovým zúčastněným stranám a zjistěte, co opravdu potřebují.

 Nyní jste dokončili proces plánování udržitelné energie, který je založen na třífázové metodice zavedení víceúrovňového řízení. V závěrečných částech tohoto průvodce vám nabízíme více úspěšných příkladů víceúrovňového řízení plánování udržitelné energie z celé Evropy, poskytneme také tipy, jak je můžete aplikovat přímo ve vašem regionu.